Informació preventiva per a empreses enfront del Coronavirus / Covid-19 / SARS-CoV-2

Els tres pilars de la salut
22 gener, 2020

Informació preventiva per a empreses enfront del Coronavirus / Covid-19 / SARS-CoV-2

Informació preventiva i actualitzada per part de PERADEJORDI

 

28 de juliol de 2020 – Detecció de casos i seguiment de contactes

Per tal de tallar la cadena de transmissió i evitar possibles nous brots, és fonamental la detecció precoç dels casos sospitosos de COVID-19, el ràpid diagnòstic i poder aïllar immediatament els casos positius, així com la identificació i el control de les persones amb qui han tingut contacte estret per tal d’indicar-los també l’aïllament preventiu immediat i el seguiment de símptomes.

En cas que hagi fet les proves amb el servei de prevenció de PERADEJORDI, si es confirma que es tracta d’un cas de COVID-19, des del servei de salut es posaran en contacte amb el treballador i l’empresa per tal de donar les indicacions oportunes.

En qualsevol cas, en aquest enllaç, poden consultar les indicacions generals a portar a terme en cas de tenir símptomes o que es confirmi que una persona és un cas de COVID-19.

 

15 de juliol de 2020 (informació que actualitza la publicada el 13 de juliol i el 23 d’abril de 2020) – Mascaretes 

Els informem que segons resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. Els espais tancats d’ús privat, com empreses en zones que no són d’ús públic, no queden inclosos en aquesta resolució, sempre que es mantingui la distància de seguretat, fet que haurà de quedar inclòs al protocol o pla de contingències enfront del COVID-19. En aquest document poden trobar respostes a preguntes freqüents relacionades amb les mascaretes.

El Ministeri de Salut va publicar el mes d’abril aquest document amb recomanacions sobre l’ús de mascaretes en el context de Covid-19.

En aquest document trobaran informació de les diferents classes de mascaretes que es poden trobar en el mercat, en funció de la seva utilitat.

En cas que es trobin amb mancança de mascaretes amb marcatge CE, es va publicar una resolució sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI.

Mascaretes il·legals

En aquest document poden veure informació sobre alertes relacionades amb mascaretes il·legals del tipus equip de protecció individual (EPI). Com que no compleixen els requisits de qualitat exigibles suposen un risc per a la salut i no es poden distribuir, ni vendre ni utilitzar.

 

26 de juny de 2020

S’informa que han quedat sense efecte les mesures extraordinàries derivades de la declaració d’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de represa al territori de Catalunya segons s’estableix al Decret 63/2020 de la Generalitat de Catalunya. S’estableixen unes mesures de prevenció, protecció i organitzatives a la Resolució SLT/1429/2020, les quals s’aniran complementant amb plans sectorials per a les diferents activitats.

 

17 de juny de 2020 – Informació actualitzada, treballadors especialment sensibles

En aquesta nota informativa poden veure informació actualitzada del Departament de Salut on s’indica que tots els processos d’IT per a Treballadors Espacialment Sensibles hauran d’haver finalitzat quan s’acabi la fase III de desescalada de l’estat d’alarma indicant els possibles sistemes de valoració mèdica.

 

18 de maig de 2020 – Proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19

Us informem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat els tràmits per donar compliment a la RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s’ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19.

Des de PERADEJORDI venim realitzant aquestes proves diagnòstiques (serològiques i/o PCR) segons les prescripcions dels nostres facultatius mèdics en funció de les mesures preventives a adoptar a cada empresa o entitat, per tal de reduir el risc de contagi a l’organització, i que requereixen que l’empresa o entitat faci un tràmit d’autorització al Departament de Salut de la Generalitat.

Per a qualsevol consulta o necessitat es poden posar en contacte amb el nostre servei de Vigilància de la Salut al correu electrònic cm@peradejordi.com.

 

11 de maig de 2020 – Baixes de treballadors especialment sensibles

La subdirecció general de promoció de la salut de la Secretaria de Salut Pública ha demanat la col·laboració als serveis de prevenció de riscos laborals per ajudar a reduir la pressió sobre els metges de família pel que fa a les baixes. D’aquesta manera, en el moment d’emetre l’informe d’un treballador especialment sensible, el metge especialista en medicina del treball de PERADEJORDI indicarà a la persona interessada que, en cas de baixa, no cal que es posi en contacte amb el metge de família, però que haurà d’adreçar la sol·licitud a l’ICAM que és qui gestionarà les baixes dels processos d’Incapacitat Temporal (IT) a petició dels interessats, siguin retroactives o no.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a les bústies de correu electrònic habilitades per a cada província les quals els indicaran des del Departament de Salut de PERADEJORDI.

 

7 de maig de 2020 – Enquesta de reincorporació

Els recordem que l’enquesta de reincorporació, que ja es va enviar al seu moment a totes les empreses i entitats clients, s’ha de fer arribar a tots els treballadors previ a la reincorporació al seu lloc de treball per determinar el risc davant de la COVID-19. En cas de no disposar d’aquesta, preguem que es posin en contacte amb el Departament Tècnic o el Servei de Vigilància de la Salut que els passarà de nou l’enquesta i els informarà al respecte.

 

19 de maig de 2020 – Plans de contingència / Protocols de seguretat i salut (informació que actualitza la publicada el 28 d’abril de 2020)

Els informem que segons s’estableix en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 elaborat pel Ministeri de Sanitat, correspon a les empreses i entitats avaluar el risc d’exposició en què es poden trobar les persones treballadores en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzen i seguir les recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevenció, seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries.

Segons s’estableix en les recomanacions del Consell Laboral de Relacions Laborals de Catalunya, les empreses i entitats han d’elaborar un pla de contingència o protocol general de seguretat i salut. S’haurà de valorar el risc per infecció per SARS-CoV-2 i establir protocols i procediments addicionals per controlar el risc de contagi, planificant les mesures a implantar i modificant, si fa falta, els procediments de treball necessaris.

Com a clients de PERADEJORDI hauran rebut l’avaluació i plans d’actuació enfront del SARS-CoV-2. Així mateix els informem que tot seguit posem a la seva disposició diversos protocols generals per a diversos sectors empresarials davant del risc COVID-19. Anirem ampliant els protocols per sectors.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre l’elaboració del pla de contingència i els protocols, no dubtin en posar-se en contacte amb els nostres tècnics de prevenció i facultatius de la salut.

 

6 de maig de 2020 – Verificació de certificats dels EPI

Poden trobar indicacions per verificar la idoneïtat de la documentació que acompanya els equips de protecció individual (EPI) per avalar un nivell adequat de protecció de la salut i seguretat per als usuaris en aquest document. Està elaborat pel Centre Nacional de Mitjans de Protecció de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

 

13 d’abril de 2020 – Mesures col·lectives de protecció en el retorn al treball

Els informem de les mesures bàsiques a adoptar en el desplaçament i desenvolupament del treball en el retorn al treball segons document publicat pel Ministeri de Sanitat.

Així mateix els informem de les mesures de separació entre treballadors segons document publicat per l’INSST (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball).

13 d’abril de 2020 – Roba de protecció

Els informem de la roba de protecció a considerar enfront d’agents biològics (entre ells el virus SARS-CoV-2) segons el document publicat per l’INSST (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball)

 

12 d’abril de 2020 (informació que actualitza les publicades els dies 11, 15 i 22 de març de 2020)

Davant les diferents notícies que van apareixent del coronavirus SARS-CoV-2, des de PERADEJORDI seguim orientant sobre actuacions preventives en funció de les directrius marcades per les autoritats sanitàries.

Donada la situació d’excepcionalitat i d’alerta sanitària informem que, estem treballant amb serveis mínims de forma presencial i amb teletreball fins al dia 30 d’abril.

Per això, i en compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries, els informem de les següents mesures:

  • Habilitem un servei d’atenció telefònica i telemàtica de 8 a 17:00 h, per tal que puguin ser atesos degudament en qualsevol consulta o necessitat que els sorgeixi.
  • Els tècnics de prevenció es trobaran a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment mitjançant correu electrònic, trucada telefònica, plataforma web o altres mitjans telemàtics. A continuació els adjuntem el protocol a aplicar:
            
  • Disposem dins l’horari d’un equip de guàrdia, tècnic i sanitari, de forma presencial a la nostra Delegació Central a Mataró de 8 a 14 h de dilluns a divendres.
  • Només atenem de forma presencial les incidències de caràcter urgent i que no es puguin ajornar, prenent en tot moment les mesures higièniques adequades per limitar l’exposició a fonts d’infecció potencials.

Poden trobar informació rellevant i actualitzada que ha preparat Protecció Civil de Catalunya en aquest enllaç.

El Servei Català de la Salut publica informació rellevant per a professionals en aquest enllaç. Entre la informació hi ha diverses guies d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Per últim, els informem que seguim mantenint oberta la comunicació en tot moment per seguir explicant les noves mesures que es vagin prenent i, si calgués, de l’ampliació de terminis.

 

9 d’abril de 2020 – Formació

A causa de l’anunci de pròrroga de l’estat d’alarma els recordem que s’ha posposat el nostre calendari formatiu presencial del mes d’abril. Seguim mantenint la nostra oferta de cursos ONLINE i TELEFORMACIÓ, la qual hem ampliat amb cursos de formació en COVID-19 per preparar les empreses per a la tornada als llocs de treball de manera presencial. Podran veure alguns exemples en aquest enllaç.

 

4 d’abril de 2020 (informació que actualitza la publicada el 27 de març de 2020) – Informació epidemiològica sobre el Coronavirus

La comunitat científica mundial i l’evolució dels esdeveniments estan generant gran quantitat d’informació que es modifica ràpidament. El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest document per fer un resum analític actual de l’evidència científica disponible entorn de l’epidemiologia, característiques microbiològiques i clíniques del COVID-19.

 

1 d’abril de 2020 – Servei de suport al 061

Els informem que a PERADEJORDI hem engegat un servei de suport al 061 del Departament de Salut, de dilluns a divendres i de 8 a 14 hores, per a tots els treballadors de les empreses amb concert de prevenció vigent amb PERADEJORDI, per tal que puguin fer consultes pel que fa a l’actuació enfront del coronavirus en cas que presentin simptomatologia aguda de les vies respiratòries.  El telèfon d’atenció és el 673 081 626.

 

19 de març de 2020

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat el Criteri Operatiu núm. 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou coronavirus (SARSCoV-2), important a tenir en consideració per totes les empreses.

 

18 de març de 2020 – 2

Segons indicacions del “Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19” en el seu article 5, Peradejordi disposa d’un model per realitzar l’autoavaluació del lloc de treball en cas de teletreball, que es farà arribar a totes les nostres empreses clients per tal de facilitar la tasca de prevenció de riscos durant aquesta situació excepcional. Per a qualsevol dubte poden consultar amb el seu tècnic de prevenció designat.

18 de març de 2020 – 1

Respecte a l’entorn concret de les obres de construcció i, per tant, d’interès per a totes les empreses que hi duguin a terme activitat a elles, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha emès un comunicat perquè la Direcció Facultativa que actuï com a Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres, compleixi amb la seva responsabilitat d’organització i planificació de les mesures preventives enfront del Coronavirus.

 

 

 

“La força natural de cadascun de nosaltres
és el millor sanador universal”
Hipòcrates