Informació preventiva per a empreses enfront del Coronavirus / Covid-19 / SARS-CoV-2

Els tres pilars de la salut
22 gener, 2020

Informació preventiva per a empreses enfront del Coronavirus / Covid-19 / SARS-CoV-2

Informació actualitzada per part de PERADEJORDI

1 d’abril de 2020

Els informem que a PERADEJORDI hem engegat un servei de suport al 061 del Departament de Salut, de dilluns a divendres i de 8 a 14 hores, per a tots els treballadors de les empreses amb concert de prevenció vigent amb PERADEJORDI, per tal que puguin fer consultes pel que fa a l’actuació enfront del coronavirus en cas que presentin simptomatologia aguda de les vies respiratòries.  El telèfon d’atenció és el 673 081 626.

 

30 de març de 2020

S’ha publicat el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials. Els serveis que es consideren essencials i que no queden inclosos en l’esmentat reial decret, es poden consultar en aquest annex.

Empreses proveïdores d’un servei considerat essencial d’acord amb els apartats 2, 4 i 5 de l’annex poden continuar treballant si l’empresa del servei essencial emplena la declaració responsable disponible en aquest enllaç per fer saber a l’administració que l’activitat de la seva empresa proveïdora és imprescindible per a la producció dels seus productes.

 

27 de març de 2020

La comunitat científica mundial i l’evolució dels esdeveniments estan generant gran quantitat d’informació que es modifica ràpidament. El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest document per fer un resum analític actual de l’evidència científica disponible entorn de l’epidemiologia, característiques microbiològiques i clíniques del COVID-19.

 

22 de març de 2020

En cas que es trobin amb mancança de mascaretes amb marcatge CE, s’ha publicat una resolució al BOE sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI.

 

19 de març de 2020

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat el Criteri Operatiu núm. 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou coronavirus (SARSCoV-2), important a tenir en consideració per totes les empreses.

 

18 de març de 2020 – 2

Segons indicacions del “Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19” en el seu article 5, Peradejordi disposa d’un model per realitzar l’autoavaluació del lloc de treball en cas de teletreball, que es farà arribar a totes les nostres empreses clients per tal de facilitar la tasca de prevenció de riscos durant aquesta situació excepcional. Per a qualsevol dubte poden consultar amb el seu tècnic de prevenció designat.

18 de març de 2020 – 1

Respecte a l’entorn concret de les obres de construcció i, per tant, d’interès per a totes les empreses que hi duguin a terme activitat a elles, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha emès un comunicat perquè la Direcció Facultativa que actuï com a Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres, compleixi amb la seva responsabilitat d’organització i planificació de les mesures preventives enfront del Coronavirus.

 

11-15 de març de 2020 (Informació actualitzada el 22 de març de 2020)

Davant les diferents notícies que van apareixent del coronavirus SARS-CoV-2, des de PERADEJORDI seguim orientant sobre actuacions preventives en funció de les directrius marcades per les autoritats sanitàries.

Donada la situació d’excepcionalitat i d’alerta sanitària informem que, estem treballant amb serveis mínims de forma presencial i amb teletreball fins al dia 10 d’abril.

Per això i en compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries, adoptem les següents mesures:

  • Habilitem un servei d’atenció telefònica i telemàtica de 8 a 17:00 h, per tal que puguin ser atesos degudament en qualsevol consulta o necessitat que tinguin.
  • Els tècnics de prevenció assignats a cada empresa client es trobaran a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment mitjançant correu electrònic, trucada telefònica, plataforma web o altres mitjans telemàtics. Si desconeixen el protocol a aplicar, contactin amb el seu tècnic de prevenció.
            
  • Disposarem dins l’horari d’un equip de guàrdia, tècnic i sanitari, de forma presencial a la nostra Delegació Central a Mataró de 8 a 14 h de dilluns a divendres.
  • Només atendrem de forma presencial les incidències de caràcter urgent i que no es puguin ajornar, prenent en tot moment les mesures higièniques adequades per limitar l’exposició a fonts d’infecció potencials.
  • No es realitzarà formació presencial momentàniament. Durant aquest període de temps les formacions seran online o mitjançant teleformació a demanda de l’empresa client.

Poden trobar informació rellevant i actualitzada que ha preparat Protecció Civil de Catalunya en aquest enllaç.

El Servei Català de la Salut publica informació rellevant per a professionals en aquest enllaç. Entre la informació hi ha diverses guies d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Per últim, els informem que mantindrem oberta la comunicació en tot moment per seguir explicant les noves mesures que es vagin prenent i, si calgués, de l’ampliació de terminis.

 

 

“La força natural de cadascun de nosaltres
és el millor sanador per a tothom”
Hipòcrates