Informació preventiva per a empreses enfront del Coronavirus / Covid-19 / SARS-CoV-2

Els tres pilars de la salut
22 gener, 2020
La càrrega mental en el treball (2)
1 octubre, 2020
Els tres pilars de la salut
22 gener, 2020
La càrrega mental en el treball (2)
1 octubre, 2020

Informació preventiva per a empreses enfront del Coronavirus / Covid-19 / SARS-CoV-2

Informació preventiva i actualitzada per part de PERADEJORDI

 

22 d’abril de 2022 – Modificació de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta

Els informem que segons la Resolució SLT/1131/2022, de 21 d’abril, i el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Es manté l’obligatorietat en: a) centres, serveis i establiments sanitaris, b) centres sociosanitaris (a excepció dels residents) i c) mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i autobusos, així com en transports públics.

 

4 de març de 2022 – Mesures restrictives a tot Catalunya  (Informació que actualitza la publicada el 30 d’octubre, el 21 de novembre, el 14 i el 21 de desembre de 2020, el 5 i el 18 de gener, el 8 i el 22 de febrer, l’1, el 8, el 15 i el 29 de març, el 10, el 19 i el 26 d’abril, el 3, el 10 i el 24 de maig, el 7, el 14 i el 21 de juny, el 9 i el 15 de juliol, el 6 i el 20 d’agost,  el 3, el 10 i el 23 de setembre, el 15 i el 22 d’octubre, el 5 i 26 de novembre, el 24 de desembre de 2021 i el 7 i el 28 de gener de 2022)

La Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució SLT/541/2022, de 2 març, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

9 de febrer de 2021 – Criteris de testos d’antígens en l’àmbit laboral

Els comuniquem que ha sortit un nou protocol normatiu en la realització dels testos d’antígens. En aquest document es pot consultar el document marc on s’estableixen els criteris per a la realització de testos d’antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l’àmbit laboral i el paper que desenvolupem els serveis de prevenció de riscos laborals en el control de transmissió de la malaltia.

En el cas de realització de testos antigènics a treballadors (en el context de cribratges), si algun resultat del test d’antígens surt positiu, s’haurà de comprovar aquest resultat positiu mitjançant una prova PCR de confirmació. A més, s’hauran de registrar els resultats de tots els testos d’antígens positius i negatius, a través d’una plataforma del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. PERADEJORDI realitza totes aquestes actuacions a requeriment dels clients.

 

21 de novembre – Proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 (Informació que actualitza la publicada el 18 de maig de 2020)

Els recordem que d’ençà que va començar la pandèmia, a PERADEJORDI fem tot el possible per evitar el contagi de la COVID-19, tant ajudant els nostres clients respecte a com afrontar la pandèmia i la seva incidència en els llocs de treball com també realitzant proves diagnòstiques. Aquestes proves les oferim també a l’entorn familiar i social dels nostres clients. En poden veure més informació aquí.

Des de PERADEJORDI venim realitzant aquestes proves diagnòstiques (proves PCR, test ràpids d’antígens i proves serològiques) segons les prescripcions dels nostres facultatius mèdics en funció de les mesures preventives a adoptar a cada empresa o entitat, per tal de reduir el risc de contagi a l’organització, i que requereixen fer els corresponents tràmits d’autorització i informació al Departament de Salut de la Generalitat.

Els recordem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al maig va publicar els tràmits per donar compliment a la Resolució SLT/936/2020, per la qual s’ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19.

Per a qualsevol consulta o necessitat es poden posar en contacte amb el nostre servei de Vigilància de la Salut al correu electrònic cm@peradejordi.com.

 

26 d’octubre de 2020 – Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Els informem que segons la Resolució SLT/2620/2020 de la Generalitat de Catalunya s’adopten mesures de salut pública de restricció de la mobilitat nocturna a tot Catalunya. Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 h i les 06 h. No obstant això, durant l’horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per a alguns desplaçaments permesos que s’hauran de justificar. Poden trobar el certificat autoresponsable de desplaçaments en aquest enllaç.

 

23 de setembre de 2020 – Responsables per garantir les mesures de protecció contra el COVID-19

Els recordem que segons s’estableix a la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, les persones titulars o responsables d’establiments o espais on es duguin a terme activitats obertes al públic de prestació de serveis, han d’identificar una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció i per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, i que sigui la interlocutora amb l’autoritat sanitària en cas que es requereixi en el marc del control d’un eventual brot epidèmic que afecti aquests locals, establiments o espais.

Així mateix s’estableix que tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.

No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior, sempre amb l’ús dels mitjans de protecció.

Les mesures previstes han de ser completades amb els plans sectorials, en relació amb l’àmbit d’activitat de què es tracti.

 

26 d’agost de 2020 – Plans de contingència / Protocols de seguretat i salut (informació que actualitza la publicada el 28 d’abril i el 19 de maig de 2020)

Els recordem que segons s’estableix en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 elaborat pel Ministeri de Sanitat, correspon a les empreses i entitats avaluar el risc d’exposició en què es poden trobar les persones treballadores en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzen i seguir les recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevenció, seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries.

Segons s’estableix al Decret Llei 30/2020 Règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i a la Resolució SLT/1429/2020 de Mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, les persones titulars de les activitats han d’elaborar un protocol o pla de contingència contra la COVID-19 el qual s’ha d’annexar al pla d’autoprotecció. Per elaborar el protocol o pla de contingència es recomana seguir el model del Consell Laboral de Relacions Laborals de Catalunya per tal de controlar el risc de contagi, planificant les mesures a implantar i modificant, si fa falta, els procediments de treball necessaris.

Com a clients de PERADEJORDI els recordem que hauran rebut l’avaluació i plans d’actuació enfront del SARS-CoV-2. Així mateix els informem de diversos protocols generals per a diversos sectors empresarials davant del risc COVID-19. Anirem ampliant els protocols per sectors.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre l’elaboració del pla de contingència i els protocols, no dubtin en posar-se en contacte amb els nostres tècnics de prevenció i facultatius de la salut.

 

28 de juliol de 2020 – Detecció de casos i seguiment de contactes

Per tal de tallar la cadena de transmissió i evitar possibles nous brots, és fonamental la detecció precoç dels casos sospitosos de COVID-19, el ràpid diagnòstic i poder aïllar immediatament els casos positius, així com la identificació i el control de les persones amb qui han tingut contacte estret per tal d’indicar-los també l’aïllament preventiu immediat i el seguiment de símptomes.

En cas que hagi fet les proves amb el servei de prevenció de PERADEJORDI, si es confirma que es tracta d’un cas de COVID-19, des del servei de salut es posaran en contacte amb el treballador i l’empresa per tal de donar les indicacions oportunes.

En qualsevol cas, en aquest enllaç, poden consultar les indicacions generals a portar a terme en cas de tenir símptomes o que es confirmi que una persona és un cas de COVID-19.

 

15 de juliol de 2020 (informació que actualitza la publicada el 13 de juliol i el 23 d’abril de 2020) – Mascaretes 

Els informem que segons resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. Els espais tancats d’ús privat, com empreses en zones que no són d’ús públic, no queden inclosos en aquesta resolució, sempre que es mantingui la distància de seguretat, fet que haurà de quedar inclòs al protocol o pla de contingències enfront del COVID-19.

El Ministeri de Salut va publicar el mes d’abril aquest document amb recomanacions sobre l’ús de mascaretes en el context de Covid-19.

En aquest document trobaran informació de les diferents classes de mascaretes que es poden trobar en el mercat, en funció de la seva utilitat.

En cas que es trobin amb mancança de mascaretes amb marcatge CE, es va publicar una resolució sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI.

Mascaretes il·legals

En aquest document poden veure informació sobre alertes relacionades amb mascaretes il·legals del tipus equip de protecció individual (EPI). Com que no compleixen els requisits de qualitat exigibles suposen un risc per a la salut i no es poden distribuir, ni vendre ni utilitzar.

 

26 de juny de 2020

S’informa que han quedat sense efecte les mesures extraordinàries derivades de la declaració d’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de represa al territori de Catalunya segons s’estableix al Decret 63/2020 de la Generalitat de Catalunya. S’estableixen unes mesures de prevenció, protecció i organitzatives a la Resolució SLT/1429/2020, les quals s’aniran complementant amb plans sectorials per a les diferents activitats.

 

17 de juny de 2020 – Informació actualitzada, treballadors especialment sensibles

En aquesta nota informativa poden veure informació actualitzada del Departament de Salut on s’indica que tots els processos d’IT per a Treballadors Espacialment Sensibles hauran d’haver finalitzat quan s’acabi la fase III de desescalada de l’estat d’alarma indicant els possibles sistemes de valoració mèdica.

 

11 de maig de 2020 – Baixes de treballadors especialment sensibles

La subdirecció general de promoció de la salut de la Secretaria de Salut Pública ha demanat la col·laboració als serveis de prevenció de riscos laborals per ajudar a reduir la pressió sobre els metges de família pel que fa a les baixes. D’aquesta manera, en el moment d’emetre l’informe d’un treballador especialment sensible, el metge especialista en medicina del treball de PERADEJORDI indicarà a la persona interessada que, en cas de baixa, no cal que es posi en contacte amb el metge de família, però que haurà d’adreçar la sol·licitud a l’ICAM que és qui gestionarà les baixes dels processos d’Incapacitat Temporal (IT) a petició dels interessats, siguin retroactives o no.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a les bústies de correu electrònic habilitades per a cada província les quals els indicaran des del Departament de Salut de PERADEJORDI.

 

7 de maig de 2020 – Enquesta de reincorporació

Els recordem que l’enquesta de reincorporació, que ja es va enviar al seu moment a totes les empreses i entitats clients, s’ha de fer arribar a tots els treballadors previ a la reincorporació al seu lloc de treball per determinar el risc davant de la COVID-19. En cas de no disposar d’aquesta, preguem que es posin en contacte amb el Departament Tècnic o el Servei de Vigilància de la Salut que els passarà de nou l’enquesta i els informarà al respecte.

 

6 de maig de 2020 – Verificació de certificats dels EPI

Poden trobar indicacions per verificar la idoneïtat de la documentació que acompanya els equips de protecció individual (EPI) per avalar un nivell adequat de protecció de la salut i seguretat per als usuaris en aquest document. Està elaborat pel Centre Nacional de Mitjans de Protecció de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

 

13 d’abril de 2020 – Mesures col·lectives de protecció en el retorn al treball

Els informem de les mesures bàsiques a adoptar en el desplaçament i desenvolupament del treball en el retorn al treball segons document publicat pel Ministeri de Sanitat.

Així mateix els informem de les mesures de separació entre treballadors segons document publicat per l’INSST (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball).

13 d’abril de 2020 – Roba de protecció

Els informem de la roba de protecció a considerar enfront d’agents biològics (entre ells el virus SARS-CoV-2) segons el document publicat per l’INSST (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball)

 

12 d’abril de 2020 (informació que actualitza les publicades els dies 11, 15 i 22 de març de 2020)

Davant les diferents notícies que van apareixent del coronavirus SARS-CoV-2, des de PERADEJORDI seguim orientant sobre actuacions preventives en funció de les directrius marcades per les autoritats sanitàries.

Donada la situació d’excepcionalitat i d’alerta sanitària informem que, estem treballant amb serveis mínims de forma presencial i amb teletreball fins al dia 30 d’abril.

Per això, i en compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries, els informem de les següents mesures:

  • Habilitem un servei d’atenció telefònica i telemàtica de 8 a 17:00 h, per tal que puguin ser atesos degudament en qualsevol consulta o necessitat que els sorgeixi.
  • Els tècnics de prevenció es trobaran a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment mitjançant correu electrònic, trucada telefònica, plataforma web o altres mitjans telemàtics. A continuació els adjuntem el protocol a aplicar:
            
  • Disposem dins l’horari d’un equip de guàrdia, tècnic i sanitari, de forma presencial a la nostra Delegació Central a Mataró de 8 a 14 h de dilluns a divendres.
  • Només atenem de forma presencial les incidències de caràcter urgent i que no es puguin ajornar, prenent en tot moment les mesures higièniques adequades per limitar l’exposició a fonts d’infecció potencials.

Poden trobar informació rellevant i actualitzada que ha preparat Protecció Civil de Catalunya en aquest enllaç.

El Servei Català de la Salut publica informació rellevant per a professionals en aquest enllaç. Entre la informació hi ha diverses guies d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Per últim, els informem que seguim mantenint oberta la comunicació en tot moment per seguir explicant les noves mesures que es vagin prenent i, si calgués, de l’ampliació de terminis.

 

9 d’abril de 2020 – Formació

A causa de l’anunci de pròrroga de l’estat d’alarma els recordem que s’ha posposat el nostre calendari formatiu presencial del mes d’abril. Seguim mantenint la nostra oferta de cursos ONLINE i TELEFORMACIÓ, la qual hem ampliat amb cursos de formació en COVID-19 per preparar les empreses per a la tornada als llocs de treball de manera presencial. Podran veure alguns exemples en aquest enllaç.

 

4 d’abril de 2020 (informació que actualitza la publicada el 27 de març de 2020) – Informació epidemiològica sobre el Coronavirus

La comunitat científica mundial i l’evolució dels esdeveniments estan generant gran quantitat d’informació que es modifica ràpidament. El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest document per fer un resum analític actual de l’evidència científica disponible entorn de l’epidemiologia, característiques microbiològiques i clíniques del COVID-19.

 

1 d’abril de 2020 – Servei de suport al 061

Els informem que a PERADEJORDI hem engegat un servei de suport al 061 del Departament de Salut, de dilluns a divendres i de 8 a 14 hores, per a tots els treballadors de les empreses amb concert de prevenció vigent amb PERADEJORDI, per tal que puguin fer consultes pel que fa a l’actuació enfront del coronavirus en cas que presentin simptomatologia aguda de les vies respiratòries.  El telèfon d’atenció és el 673 081 626.

 

19 de març de 2020

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat el Criteri Operatiu núm. 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou coronavirus (SARSCoV-2), important a tenir en consideració per totes les empreses.

 

18 de març de 2020 – 2

Segons indicacions del “Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19” en el seu article 5, Peradejordi disposa d’un model per realitzar l’autoavaluació del lloc de treball en cas de teletreball, que es farà arribar a totes les nostres empreses clients per tal de facilitar la tasca de prevenció de riscos durant aquesta situació excepcional. Per a qualsevol dubte poden consultar amb el seu tècnic de prevenció designat.

18 de març de 2020 – 1

Respecte a l’entorn concret de les obres de construcció i, per tant, d’interès per a totes les empreses que hi duguin a terme activitat a elles, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha emès un comunicat perquè la Direcció Facultativa que actuï com a Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres, compleixi amb la seva responsabilitat d’organització i planificació de les mesures preventives enfront del Coronavirus.

 

 

 

“La força natural de cadascun de nosaltres
és el millor sanador universal”
Hipòcrates

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible