Responsable del tractament

PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, S.L., carrer Jaume Vicens Vives, 11, local, 08302 Mataró, CIF B60486628, e-mail ppi@peradejordi.com, Tel. 937907873, web www.peradejordi.com

Dades personals

Les dades personals facilitades a través del web seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, durada i legitimació del tractament

  • Atendre la sol·licitud o petició feta per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Les dades es conserven durant el temps necessari per donar compliment a la petició de l’usuari i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari pot revocar el consentiment en qualsevol moment.
  • Enviar newsletters sobre productes de PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, S.L. amb el consentiment previ de l’usuari. Les dades es conserven mentre l’usuari no revoqui el consentiment i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de tres anys. La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en formulari habilitat per a això a la web. L’usuari pot revocar el consentiment en qualsevol moment.
  • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Les dades es conserven mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de tres anys. La base de legitimació per millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari pot revocar el consentiment en qualsevol moment.
  • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades es conservaran mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de tres anys. La base de legitimació per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats és el consentiment que atorga l’usuari i que pot revocar en qualsevol moment.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat que hi hagi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

Si cal utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

Actualització de dades

Les dades personals facilitades per l’usuari són veraces i garanteix que tota la informació facilitada és real, està actualitzada i exacta. És obligació de l’usuari comunicar qualsevol modificació de les seves dades personals.

Si l’usuari facilita dades de terceres persones, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Dades de Menors d’edat

L’usuari que facilita les dades als formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser més gran de 14 anys. No es permet l’accés i l’ús del portal a menors de 14 anys. Si el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal es procedirà a la cancel·lació.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Els formularis del lloc web tenen un asterisc (*) a les dades obligatòries. L’usuari ha de facilitar aquests camps i marcar la casella d’acceptació de la política de privacitat per permetre l’enviament de la informació.

Espai digital de Clients

Per poder accedir a l’espai digital de clients, l’usuari ha de clicar a Accés clients i incloure-hi l’usuari i la contrasenya rebuda de PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, S.L. o la generada d’acord amb les regles de restauració que s’estableixin a l’espai digital.

Cada usuari és responsable de la correcta custòdia i confidencialitat dels seus identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat. No en cediran l’ús a tercers, ni en permetran l’accés a persones alienes. Correspon a l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que pugui suposar l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests per procedir a cancel·lar-los immediatament.

Drets dels interessats

L’usuari té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per als fins per als quals van ser demanades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes dades revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. També té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES S.L., carrer Jaume Vicens Vives, 11, local, 08302 Mataró, o per e-mail ppi@peradejordi.com. També pot exercir els seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

Xarxes socials

Tant Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials tenen per objecte donar visibilitat i difusió a les activitats realitzades per PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, S.L. Aquestes eines emmagatzemen dades personals als servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

El Responsable es reserva el dret d’eliminar de les xarxes socials informacions publicades per tercers que vulnerin la legalitat o continguin missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. També podeu bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de Cookies

Les cookies són petits fitxers que es descarreguen i emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les Cookies permeten al web, entre altres aspectes, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.