De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), informem als usuaris que les dades personals facilitades en aquest lloc web seran tractades pel responsable del tractament, PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES SL en basae al seu consentiment i amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats a través del web o contestar les seves preguntes.

Les dades personals seran conservades durant el temps que la legislació vigent estableixi en cada moment. No seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint un escrit a PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, SL al carrer Jaume Vicens Vives, 11, local, 08302 Mataró o escrivint a ppi@peradejordi.com.

També pot exercitar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.