Avaluem les condicions de seguretat de les màquines i equips de treball mitjançant l'estudi de seguretat de les màquines, d'acord amb la normativa del sector.

Es prepara la documentació i es certifiquen les màquines i quasimàquines, els productes i materials de la construcció, maquinària i equips de treball, segons la normativa aplicable.

Termografies

Es valora l'estat de les instal•lacions i de prevenció del risc mitjançant estudis termogràfics. Proporcionem un servei predictiu i preventiu mitjançant càmeres termogràfiques d’última generació.

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost