Activitats de caràcter temporal. Què cal tenir en compte?

Revisions mèdiques esportives i proves d’esforç
2 agost, 2023
Els plans d’emergència municipals: aproximació al Document Únic de Protecció Civil Municipal
7 febrer, 2024
Revisions mèdiques esportives i proves d’esforç
2 agost, 2023
Els plans d’emergència municipals: aproximació al Document Únic de Protecció Civil Municipal
7 febrer, 2024

Activitats de caràcter temporal. Què cal tenir en compte?

Quan es realitza una activitat temporal com pot ser un concert (en recintes tancats i oberts), un espectacle pirotècnic, festes populars (Festa Major, Cavalcada de Reis, Carnaval…), a l’hora d’organitzar l’esdeveniment, cal garantir la seguretat dels assistents i els treballadors per si s’arribés a produir una emergència.

Per això hi ha una sèrie de normes que indiquen les condicions d’autoprotecció que cal tenir en compte (evacuació, protecció contra incendis, ocupació, mitjans humans, mitjans materials…), i aquestes són entre d’altres:

 • Àmbit estatal:
  • RD 393/2007. Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, els establiments i les dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.
  • Ley 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
  • ITC 8. Per a espectacles amb artificis pirotècnics.
 • Àmbit Autonòmic:
  • Decret 30/2015 (Cataluña). Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i se’n fixa el contingut.
  • Decret 112/2010 (Cataluña). Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  • ITC.SP 144:2023 (Cataluña). Condicions de seguretat en cas d’incendi en activitats esporàdiques. NOVETAT
  • Decret 277/2010, modificat pel 21/2019 (País Basc). Es regulen les obligacions d’autoprotecció exigibles a determinades activitats, centres o establiments per fer front a situacions d’emergència.
Per què és important conèixer l’aforament i l’establiment on es fa l’activitat?

Quan es vol organitzar un esdeveniment, cal conèixer l’aforament de l’activitat, si és en un recinte tancat o obert, per poder determinar quina normativa de les esmentades anteriorment us afecta, i a partir d’aquí quins requisits s’hauran de complir i tenir en compte quan es redacti el pla.

Per què és important anar amb temps per elaborar un pla d’autoprotecció o emergència?

És important perquè un cop es coneix l’afectació, segons la norma que afecti, cal tenir en compte que, en el cas de Catalunya:

 • Si afecta el Decret 30/2015 s’haurà de presentar el pla d’autoprotecció per homologar-lo davant de l’administració competent a través de la plataforma HERMES un mes abans de l’inici de l’activitat.
 • Si afecta la ITC.SP 144:2023 caldrà presentar-lo 15 dies hàbils abans de l’inici de l’activitat per obtenir un informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS).

Es pot donar el cas que afecti el Decret 30/2015 i la ITC.SP144:2023 alhora, o que només afecti la ITC.SP144:2023.

Qui pot fer un pla d’autoprotecció?

És important conèixer que un pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per un tècnic competent en plans d’autoprotecció acreditat per l’administració competent (com en el cas de Catalunya i País Basc).

Què passa si l’activitat no es troba dins de la normativa específica d’autoprotecció?

En aquest cas s’ha de considerar l’article 20 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals:
“L’empresari, tenint en compte la mida i l’activitat de l’empresa, així com la possible presència de persones alienes a aquesta, haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovar-ne periòdicament, si s’escau, el funcionament correcte. Aquest personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies anteriorment assenyalades”

Atenent això, s’haurà d’elaborar un pla d’emergència o un protocol d’actuació en emergències, on s’estableixen de manera més simple i resumida les actuacions a dur a terme, el personal d’emergències que hi actuarà, l’organització de l’activitat i els recursos necessaris per poder afrontar una emergència.

Què més es pot fer per estar preparats davant d’una emergència en una activitat temporal?

En una activitat fixa, quan s’elabora un pla d’autoprotecció/emergències, hi ha una part molt important del pla que és la implantació, s’hi prepara els integrants de l’equip d’emergències, formant-los en matèria d’intervenció, evacuació, comunicació i primers auxilis i es posa en pràctica a través de diferents escenaris d’emergències mitjançant els simulacres que s’organitzen anualment.

En el cas d’activitats temporals, on no hi ha el mateix temps de preparació i organització per a la implantació, es poden fer simulacres de despatx, una eina que permet practicar diferents escenaris d’emergència i comprovar (als diferents integrants que formen part del personal d’emergències) quines actuacions durien a terme amb la finalitat de practicar els procediments d’actuació i així detectar mancances i punts de millora.

 

 

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible