Els plans d’emergència municipals: aproximació al Document Únic de Protecció Civil Municipal

Activitats de caràcter temporal. Què cal tenir en compte?
21 desembre, 2023
Activitats de caràcter temporal. Què cal tenir en compte?
21 desembre, 2023

Els plans d’emergència municipals: aproximació al Document Únic de Protecció Civil Municipal

La protecció civil és un conjunt d’accions destinades a evitar, reduir, protegir o corregir els danys causats a persones, béns i medi ambient, davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. A Catalunya, els ajuntaments són les entitats bàsiques de la protecció civil de Catalunya i disposen de competències en matèria de protecció civil.

Nivell autonòmic

A nivell autonòmic, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix que hi ha diferents tipologies de planificació:

 • Plans territorials: preveuen en caràcter general, les emergències que poden sorgir.
  Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis, tot i que poden haver-hi plans d’àmbit territorial supramunicipal, que afectin a dos o més municipis en conjunt. Alguns exemples serien les onades de calor i fred, concentracions de persones, transport de viatgers per ferrocarril, entre d’altres.
 • Plans especials: riscos concrets, que requereixen d’uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los. Alguns exemples serien l’INUNCAT, SISMICAT entre d’altres.
 • Plans d’autoprotecció: preveuen per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d’emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc.
Nivell municipal

A nivell municipal, correspon a cadascun dels municipis l’elaboració dels següents plans:

 • Pla d’actuació municipal per a cadascun dels riscos especials als quals estigui afectat.
 • Plans específics d’altres riscos concrets que afectin el municipi i siguin diferents dels riscos objecte dels plans especials, com per exemple la concentració d’algues microscòpiques, contaminació de l’aigua per les canonades de salmorra, entre d’altres.
 • Pla bàsic d’emergència municipal: és de caràcter multirisc i serveix per als riscos que no disposen de pla d’actuació municipal. Tenen obligatorietat de realitzar-lo els municipis de més de 20.000 habitants, els que estan catalogats com a turístics o els considerats de risc especial segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Llavors, els municipis que hagin d’elaborar plans d’actuació de protecció civil, ja sigui per obligació o bé per recomanació, s’han d’incloure en el Document de Protecció Civil Municipal, d’ara endavant DUPROCIM, ja que és el document que determina la planificació de la protecció civil en l’àmbit municipal, i com a tal, ha d’incloure tots els riscos que l’afectin.

La finalitat d’aquest document és que sigui un instrument àgil, on la totalitat dels plans municipals estiguin integrats a nivell municipal, per tal de poder donar una resposta organitzada i eficaç davant d’una situació de risc, catàstrofes o calamitats públiques, a partir de la coordinació en l’organització dels recursos materials i humans disponibles.

La redacció del DUPROCIM ha de tenir una estructura i un contingut mínim per a la seva elaboració i posterior homologació, tal com s’estableix a l’annex del Decret 155/2014, i consta dels següents documents:

 • Document 1: Generalitats i organització municipal.
 • Document 2: Anàlisi del risc.
 • Document 3: Vulnerabilitat municipal.
 • Document 4: Procediments operatius per risc.
 • Document 5: Fitxes d’actuació.
 • Document 6: Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos.
 • Document 7: Cartografia específica (per a cada risc).

Finalment, el DUPROCIM, tal com s’estableix al Decret 155/2014, s’ha de transmetre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir.

Un cop el DUPROCIM ha estat homologat s’ha de portar a terme la implantació, per tal d’incrementar el coneixement dels riscos del municipi i saber el que implica el fet que s’origini una emergència en el municipi, que comporti l’activació del Duprocim i l’organització dels recursos materials i humans municipals.

Les principals accions que es poden portar a terme per tal d’implementar el DUPROCIM són:

 • Planificació de les accions a realitzar per a la implementació.
 • Informació a la població a través de campanyes informatives (una vegada anualment).
 • Formació dels actuants que formen part de l’organització de l’emergència (una formació un cop s’aprova el DUPROCIM i després cada dos anys).
  A continuació, s’inclou un recull de les diferents formacions que podem trobar:

 • Simulacres generals, de trucades o de despatx, per tal d’entrenar al comitè d’emergències municipal, en les accions que s’hauran de dur a terme quan es produeixi una emergència real (mínim un anualment, tot i que es recomana fer-ne més d’un cada any).
 • Mantenir les dades del DUPROCIM actualitzat.
PCOM

Per tal de facilitar als actuants locals la gestió municipal de les emergències i la implantació del DUPROCIM, la Diputació de Barcelona disposa d’una aplicació informàtica en suport web i adaptada a dispositius mòbils, completament gratuïta, coneguda com a PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal).

El PCOM pot ser de gran utilitat, ja que disposa dels següents beneficis:

 • Informació i contactes dels membres del comitè d’emergències.
 • Informació i contactes dels elements vulnerables del municipi.
 • Documents de suport per a la gestió de les emergències.
 • Fitxes d’actuació per risc actualitzades.
 • Activar i desactivar el pla d’actuació que correspongui.
 • Enviar comunicacions d’activació dels plans al CECAT.
 • Seguiment de les actuacions que es van realitzant durant la situació d’emergència.
 • Registre en temps i contingut de les actuacions realitzades i dels avisos d’emergència.
 • Mantenir la comunicació entre els diferents actuants del comitè d’emergències municipal.
 • Fer avisos als elements vulnerables via SMS.
 • Realitzar informes de la gestió de l’emergència.
 • Elaborar informes de la gestió dels simulacres realitzats.

 

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible