La importància de la formació en prevenció de riscos laborals

Infeccions del tracte urinari (ITU)
23 març, 2022
7 consells per prevenir lesions esportives
7 consells per prevenir lesions esportives
15 setembre, 2022
Infeccions del tracte urinari (ITU)
23 març, 2022
7 consells per prevenir lesions esportives
7 consells per prevenir lesions esportives
15 setembre, 2022

La importància de la formació en prevenció de riscos laborals

 

En un món on tot canvia a una velocitat vertiginosa la formació, en general, és una eina clau per poder adaptar-se.

L’objectiu principal de tota formació és ampliar els coneixements de la persona formada sobre un tema, però indirectament una bona formació hi aporta molt més.

Tenir més coneixement sobre un tema aporta confiança i autoestima, ja que permet que la persona estigui molt més segura davant d’una presa de decisions o si per exemple ha d’argumentar la seva postura davant d’un conflicte. La seguretat en un mateix aportarà indirectament uns millors resultats i una satisfacció laboral més gran i, per tant una millor productivitat.

Però, quan parlem de formació en matèria de prevenció de riscos, es manté aquesta cadena d’aspectes positius? La resposta seria clarament que sí.

Partim de la base que la prevenció de riscos laborals (en endavant PRL) té com a principal objectiu protegir els treballadors dels possibles riscos que es puguin derivar de la seva feina, és a dir, evitar o minimitzar les causes dels accidents i de les malalties professionals.

Per poder aconseguir aquest objectiu, és absolutament necessari que hi estiguin implicats tots els estaments de l’empresa, des de la direcció fins als treballadors.

La formació en PRL pretén fomentar i donar eines al personal format per detectar i reconèixer allò que es fa malament o que és susceptible de millora. Si una persona coneix la manera més segura de procedir, es redueix el risc i és força probable que es produeixin menys accidents i menys malalties professionals.

Per tant, la formació en matèria de riscos laborals ha de ser considerada una mesura preventiva i la seva absència, una de les possibles causes a considerar en l’explicació dels accidents i danys a la salut dels treballadors.

Que el personal de l’empresa o entitat no pateixi danys durant l’exercici de les seves funcions hauria de ser suficient per donar la importància que mereix a la formació, però si així i tot no ho tenim clar, parlarem del que marca la llei.

L’article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix que

en compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis als equips de treball”.

Per això la formació en matèria de prevenció no és només molt important, sinó que a més és obligatòria per llei.

Arribats a aquest punt veurem quins tipus de formació trobem en aquesta matèria i alguns dels dubtes que sorgeixen habitualment.

Formació del lloc de treball

Aquesta formació és la que regula l’art. 19 de la Llei 31/1995.

Es tracta d’una formació bàsica que s’ha de realitzar en el moment de la contractació, independentment de la durada i el tipus de contracte on el contingut d’aquesta ha d’abordar els riscos laborals relacionats amb el lloc de treball i/o l’empresa. Aquesta formació ha de ser organitzada dins de la jornada de treball. Si es fa en un horari diferent del laboral, aquest temps ha de ser compensat.

Tot i que normalment parlem de formació de 2h, la llei no estableix un mínim de durada.

S’ha de realitzar per part de personal qualificat, com ara els tècnics de PRL. I no té una caducitat fixa, serà l’avaluació de riscos del lloc de treball la que determini si s’ha de tornar a fer o no.

Aquesta formació no es pot aprofitar d’una empresa a una altra.

Formació de convenis

PERADEJORDI és entitat homologada per la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) i la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y Ocupación (FMF) per a la impartició de tots els seus cursos.

Construcció

Per a aquelles persones que hagin d’accedir a obres, el conveni exigeix ​​una formació mínima de 20h presencials. Aquestes 20h es divideixen en 14h troncals en què es tracten conceptes bàsics en matèria preventiva i 6h específiques d’ofici, en què s’entra detalladament en els riscos propis de l’ofici. Per exemple, paleta, estructures metàl·liques, fontaneria, etc.

Actualment, el conveni de la construcció no indica cap caducitat en aquestes formacions.

Metall

Personal que accedeix a obra:

Han de tenir una formació mínima de 20h presencials, aquestes estan dividides igual que la formació del conveni de la construcció, 14h troncals i 6h d’ofici.

Personal que no accedeix a obra (No personal d’oficines)

Aquestes persones han de tenir un mínim de 20 hores presencials, però en aquest cas són 12 hores troncals i 8 hores d’ofici.

Personal d’oficines que no accedeixi a obres:

El personal administratiu ha de disposar d’una formació mínima de 6h, en aquest cas online.

Totes les formacions realitzades sota el conveni del metall caduquen cada 4 anys.

Formacions específiques

Moltes vegades el treball a realitzar requereix una formació més concreta, aquest pot ser el cas de:

  • Treballs en altura: es tracta d’un curs de 8h teòric-pràctic que té com a objectiu que la persona formada conegui i posi en pràctica les tècniques i els procediments de treball segur durant l’execució de tasques amb aquests equips de treball.
  • Treballs en espais confinats: formació de 8h teòric-pràctica per a aquells treballadors que treballin en espais amb obertures limitades d’entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics i inflamables o formar atmosferes deficients d’oxigen.
  • Atmosferes explosives (ATEX): té com a objectiu conèixer les possibles situacions de risc d’explosió i les condicions de protecció contra aquestes segons la classificació de zones, materials, aparells i equips, amb la finalitat de dotar de protecció i limitar els danys produïts.
  • Primers auxilis / DEA (fins a 6h): té com a objectiu capacitar els assistents a saber actuar davant un pacient que ha patit un accident o qualsevol emergència mèdica, i fins i tot amb parada cardiorespiratòria ja sigui realitzant el suport vital bàsic (SVB) o aplicant el desfibril·lador extern automàtic (DEA).
  • Equips d’intervenció (4h o 8h): l’objectiu principal és agafar experiència pràctica per actuar en cas d’emergència i conèixer les situacions de risc possibles, entre elles el risc d’incendi per a una intervenció eficaç i en presència de foc i fum.
  • Plataformes elevadores: formació teòric-pràctica de 8h orientada a conèixer les possibles situacions de risc per als treballadors en l’ús de plataformes autopropulsades. (*)
  • Carretons elevadors: curs teòric-pràctic de 8h amb l’objectiu de promoure comportaments segurs i professionals en la utilització de carretons. (*)
  • Pont grua: es tracta d’una formació que pretén promoure comportaments segurs i sensibilitzar sobre els riscos en la utilització d’aquest tipus d’equips. (*)

En aquesta pàgina podreu trobar més informació sobre tots els cursos que ofereix PERADEJORDI, i és important recordar que sempre que es tracta de treballadors donats d’alta al règim general de la seguretat social els cursos poden ser bonificats i PERADEJORDI realitza la gestió sense cost afegit al client.

(*) Aquestes formacions ja estan regulades pel conveni del metall i PERADEJORDI les ofereix en el format adequat, segons conveni, tant per a treballadors d’empreses del sector com per a la resta de sectors.

 

Isabel Aleman

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos de Peradejordi

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible