Es porten a terme projectes d’instal·lacions d'aparells a pressió: calderes, aire comprimit, canonades...
Es porten a terme també legalització d'instal·lacions receptores de gasos combustibles i instal·lacions per al subministrament a vehicles, així com instal·lacions tèrmiques i frigorífiques.

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost