Documentació tècnica i formació RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis)

Activitat física com a prevenció de riscos laborals
2 maig, 2019
Guia de reanimació cardiopulmonar bàsica
4 juliol, 2019
Activitat física com a prevenció de riscos laborals
2 maig, 2019
Guia de reanimació cardiopulmonar bàsica
4 juliol, 2019

Documentació tècnica i formació RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis)

Segons s’estableix al RD 513/2017 Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, es troba disponible el tràmit per legalitzar les seves instal·lacions de Protecció Activa Contra Incendis mitjançant la inscripció al registre de les instal·lacions al Canal Empresa del Departament d’Empresa i Coneixement.

Els titulars de les instal·lacions són els responsables de complir els requisits preceptius, d’acord amb la Llei 9/2014 de seguretat industrial i el comentat RD 513/2017, tant pel que respecta a la informació de les instal·lacions com al manteniment de les mateixes.

Així mateix és important saber que el nou reglament incorpora alguns canvis respecte a les instal·lacions dels mitjans de protecció contra incendis així com noves instal·lacions.

Instal·lacions de Protecció Activa Contra Incendis, novetats més rellevants:

Per tant, cal que el Titular de la instal·lació efectuï els següents passos:

  • Comunicar l’afectació de la instal·lació
  • Disposar del corresponent Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui, redactat i firmat per tècnic titulat competent.
  • Disposar del certificat de l’empresa instal·ladora emès per tècnic titulat competent.
  • Disposar del contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada segons s’estableix al nou RIPCI, inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial.

 

El Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis afecta a totes les instal·lacions noves i antigues, les quals a més tenen l’obligació de passar controls periòdics.

S’hauran d’inscriure les instal·lacions de protecció contra incendis existents anteriors a l’entrada en vigor del RD 513/2017 sotmeses a inspecció periòdica (art. 22 del RD 513/2017) en el moment de realitzar la primera inspecció periòdica (segons els terminis establerts d’acord amb la disposició transitòria quarta del RD 513/2017), i quan aquesta inspecció sigui favorable i sense incompliments.

A mitjans de novembre del 2018 es va crear al Canal Empresa de la web de la Generalitat de Catalunya, el nou tràmit de declaració responsable per a instal·lacions de protecció contra incendis, podeu consultar-ho aquí.

 

 

 

L’apartat 2 de l’article 22 del RD 513/2017 especifica que queden exceptuades de passar inspecció periòdica les instal·lacions ubicades en edificis destinats a:

  • Ús residencial d’habitatge
  • Ús administratiu o docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m²
  • Ús comercial, de pública concurrència o d’aparcament amb una superfície construïda inferior a 500 m²

La Disposició Transitòria Quarta de l’esmentat RD 513/2017, regula els terminis per dur a terme la primera inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis ja existents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

Els organismes de control són els encarregats de la realització de les inspeccions d’instal·lacions existents, segons el procediment aplicable per a la realització de la primera inspecció.

Per a la realització de la primera inspecció d’instal·lacions de protecció activa contra incendis, instal·lades amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 513/2017, d’acord amb la disposició transitòria quarta del RIPCI, l’organisme de control que realitzi la inspecció ha de seguir el següent procediment:

  • 1. Comprovar que el titular disposa de la documentació justificativa de la data en que es va posar en servei la instal·lació (certificat final d’instal·lació o, en el seu defecte, certificat final d’obra, certificat acreditatiu de l’acte de comprovació municipal, de l’acte de comprovació per entitat col·laboradora de l’administració en matèria d’incendis, o en matèria de medi ambient en el seu cas, data d’atorgament de la llicència d’activitats, rebut o contracte de l’empresa instal·ladora i/o mantenidora, etc.).
  • 2. Comprovar que el titular disposa d’una memòria tècnica simplificada i els esquemes de la instal·lació que descriuen suficientment la instal·lació per poder ser inspeccionada signats per tècnic titulat o tècnica titulada competent, amb el contingut establert reglamentàriament.

Un cop fetes les comprovacions anteriors, l’organisme de control ha de realitzar la inspecció i emetre un certificat d’inspecció de la instal·lació d’acord amb el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis que li era d’aplicació en el moment de la seva posada en servei, i amb les obligacions que els reglaments posteriors hagin pogut establir. Amb el resultat de la inspecció favorable, l’organisme de control ha d’informar el titular que, un cop feta la inspecció, ha d’obtenir la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) regulat per l’article 6 de la Llei 9/2014, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, per la qual cosa ha de presentar al Canal Empresa la declaració responsable per a la posada en servei d’instal·lacions de protecció contra incendis, marcant la casella Instal·lació en ús abans de l’entrada en vigor del RD 513/2017 i pagar les taxes corresponents.

PERADEJORDI pot acompanyar a les empreses i entitats en la comunicació, preparació i/o presentació del projecte o documentació tècnica i en el suport a les corresponents inspeccions de control quan així pertoqui.

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible