Obligacions en la vigilància de la salut

L’assetjament laboral o “mobbing”
7 octubre, 2019
Els tres pilars de la salut
22 gener, 2020
L’assetjament laboral o “mobbing”
7 octubre, 2019
Els tres pilars de la salut
22 gener, 2020

Una de les funcions dels empresaris és la de garantir als treballadors la vigilància del seu estat de salut, tant en el moment previ a l’admissió com amb caràcter periòdic. Anem a fer un recull legal al respecte:

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals al seu article 22 Vigilància de la salut, estableix:

1. L’empresari ha de garantir als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.

Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan el treballador presti el seu consentiment. D’aquest caràcter voluntari només s’exceptuaran, previ informe dels representants dels treballadors, els supòsits en què la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per al mateix, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat.

En tot cas s’haurà d’optar per la realització d’aquells reconeixements o proves que causin les menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc.

2. Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors s’han de dur a terme respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.

3. Els resultats de la vigilància a què es refereix l’apartat anterior s’han de comunicar als treballadors afectats.

4. Les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors no podran ser usats amb fins discriminatoris ni en perjudici del treballador.

L’accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que es pugui facilitar a l’empresari o a altres persones sense consentiment exprés del treballador.

No obstant l’anterior, l’empresari i les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció seran informats de les conclusions que es derivin dels reconeixements efectuats en relació amb l’aptitud del treballador per a l’exercici del lloc de treball o amb la necessitat d’introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció, a fi que puguin desenvolupar correctament les seves funcions en matèria preventiva.

5. En els supòsits en què la naturalesa dels riscos inherents al treball ho faci necessari, el dret dels treballadors a la vigilància periòdica del seu estat de salut s’ha de prolongar més enllà de la finalització de la relació laboral, en els termes que es determinin.

6. Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors es portaran a terme per personal sanitari amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada.

Segons el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, es consideren activitats o processos perillosos o amb riscos especials per a la seguretat i salut dels treballadors els inclosos a:

a) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants en zones controlades segons Reial Decret 53/1992, de 24 de gener, sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

Servicios de la salud

b) Treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics, i en particular a agents cancerígens, mutagènics o tòxics per a la reproducció, de primera i segona categoria, segons Reial Decret 363/1995, de 10 de gener, que aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, així com Reial Decret 1078/1993, de 2 de juliol, sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos i les normes de desenvolupament i adaptació al progrés de tots dos.

c) Activitats en què intervenen productes químics d’alt risc i són objecte de l’aplicació del Reial Decret 886/1988, de 15 de juliol, i les seves modificacions, sobre prevenció d’accidents majors en determinades activitats industrials.

d) Treballs amb exposició a agents biològics dels grups 3 i 4, segons la Directiva 90/679 / CEE i les seves modificacions, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats a agents biològics durant el treball.

e) Activitats de fabricació, manipulació i utilització d’explosius, inclosos els articles pirotècnics i altres objectes o instruments que continguin explosius.

f) Treballs propis de mineria a cel obert i d’interior, i sondejos en superfície terrestre o en plataformes marines.

g) Activitats en immersió sota l’aigua.

h) Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de caiguda d’altura, col·lapse o esllavissament.

i) Activitats en la indústria siderúrgica i en la construcció naval.

j) Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o utilització significativa d’aquests.

k) Treballs que produeixin concentracions elevades de pols silici.

l) Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

També hi ha altres activitats d’especial perillositat relacionades a l’annex II del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i al VI Conveni del sector de la Construcció.

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible