Enduriment de la quantia de les sancions per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals

La importància dels plans d’autoprotecció
21 maig, 2021
Infeccions del tracte urinari (ITU)
23 març, 2022
La importància dels plans d’autoprotecció
21 maig, 2021
Infeccions del tracte urinari (ITU)
23 març, 2022

Enduriment de la quantia de les sancions per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals

El passat 10 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, com a conseqüència de la tramitació parlamentària del Projecte de Llei del Reial Decret-Llei 28/2020, de 22 de setembre.

Principalment es regulen els aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals en el treball a distància (secció 4a).

En aquesta Llei, s’ha aprofitat la disposició final primera per modificar l’article 40 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, endurint la quantia de les sancions pel que fa a la prevenció de riscos laborals. A partir de l’1 d’octubre de 2021, les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals es poden sancionar amb les següents quanties:

  • Les lleus, en el grau mínim, amb multa de 45 a 485 euros; en el grau mitjà, de 486 a 975 euros; i en el seu grau màxim, de 976 a 2.450 euros.
  • Les greus amb multa, en el grau mínim, de 2.451 a 9.830 euros; en el grau mitjà, de 9.831 a 24.585 euros; i en el seu grau màxim, de 24.586 a 49.180 euros.
  • Les molt greus amb multa, en el grau mínim, de 49.181 a 196.745 euros; en el grau mitjà, de 196.746 a 491.865 euros; i en el seu grau màxim, de 491.866 a 983.736 euros.

A continuació podem veure la comparativa en una taula de l’evolució de les sancions respecte a les que preveia anteriorment el Reial Decret 337/2010, que modifica el Reglament dels Serveis de Prevenció:

Caràcter de la infracció Quantia de la sanció R.D. 337/2010 Quantia de la sanció Llei 10/2021
LLEU De 40 a 2.045 euros De 45 a 2.450 euros
GREU De 2.045 a 40.985 euros De 2.451 a 49.180 euros
MOLT GREU De 40.985 a 819.780 euros De 49.181 a 983.736 euros

 

A mode de recordatori, el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, indica que “són infraccions laborals en matèria de prevenció de riscos laborals les accions o omissions dels diferents subjectes responsables que incompleixin les normes legals, reglamentàries i clàusules normatives dels convenis col·lectius en matèria de seguretat i salut en el treball, subjectes a responsabilitat d’acord amb aquesta llei” que recull a la seva Secció 2a Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals els diferents preceptes sancionables en matèria de prevenció de riscos laborals, als articles 11 (Infraccions lleus), 12 (Infraccions greus) i 13 (Infraccions molt greus).

 

Tomás Ortego

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos de Peradejordi

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible