Els accidents laborals

La càrrega mental en el treball (2)
1 octubre, 2020
La importància dels plans d’autoprotecció
21 maig, 2021
La càrrega mental en el treball (2)
1 octubre, 2020
La importància dels plans d’autoprotecció
21 maig, 2021

Els accidents laborals afecten les empreses i tota la societat, ja que, a més dels costos que poden suposar en vides humanes i en patiment per part dels treballadors i de les seves famílies i entorn, els accidents de treball tenen un enorme impacte econòmic que s’ha de sufragar directament o indirectament entre tots els ciutadans.

La reducció dels accidents laborals suposa molts beneficis, els evidents per a la societat, els treballadors i les seves famílies, i beneficis també per a les empreses, ja que una reducció d’accidents laborals i dels índexs de sinistralitat, impliquen:

 • Reducció de baixes per malaltia
 • Menors costos i interrupcions en els processos de producció i serveis de les empreses
 • Reducció dels costos de jubilacions anticipades
 • Reducció d’imports de pòlisses d’assegurances d’accidents
 • Reducció de l’absentisme en el treball
 • Millora de la productivitat de cada treballador i de l’empresa en general

Per reduir el risc d’accidents laborals, tant els empresaris com els treballadors han de conèixer quines són les principals causes dels accidents i què és el que poden fer per establir espais de treball molt més segurs, confortables i saludables per a tothom.

Els sectors que van comportar més accidents mortals els anys 2019 i 2020 van ser indústria, construcció, transport/emmagatzematge i agricultura, ramaderia i pesca.

A continuació s’indiquen algunes dades estadístiques dels accidents per sectors i per causalitat:

a) Dades del total d’accidents de treball per activitat econòmica en jornada, amb baixa i mortals (anys 2019 i 2020):

Font: Ministerio de trabajo y economía social.

b) Dades del total d’accidents de treball per forma o contacte que va originar la lesió i per descripció de la lesió: en jornada, amb baixa i mortals (anys 2019 i 2020):

Font: Ministerio de trabajo y economía social.

Per obtenir més informació, estadísticament parlant, oferim la possibilitat de consultar les estadístiques dels accidents de treball en tot l’estat espanyol en aquest enllaç.

Els titulars de les empreses han de:

 • Realitzar una avaluació de riscos laborals, com a primer pas per garantir la seguretat i la salut dels treballadors, per conèixer quins són els perills i quins treballadors es troben en situació de risc. En aquesta avaluació es decidiran quines són les mesures de prevenció necessàries i s’establiran els mitjans per a la seva implantació i la formació dels treballadors.
 • Adoptar les mesures necessàries per a cada risc en funció de la gravetat que suposen i del dany que puguin causar.

Els treballadors també han de col·laborar i prendre mesures per prevenir els accidents laborals:

 • Els treballadors tenen el deure de rebre informació preventiva i l’obligació de conèixer els riscos per a la salut i seguretat en el treball, les mesures preventives a adoptar, primers auxilis i procediments d’emergències a l’empresa. Així mateix han de rebre la informació preventiva necessària respecte a les responsabilitats dels empleats i els perills i riscos del seu lloc de treball.
 • A més, tenen l’obligació d’informar sobre elements o situacions que puguin presentar un risc en el seu lloc de treball, tant pel que fa als equips de treball i instal·lacions, com respecte als procediments de treball.
 • Els treballadors han de vetllar per la seva pròpia seguretat i del seu entorn, tenint en compte la formació i les instruccions rebudes per part de l’empresa, utilitzant correctament les instal·lacions, els equips de treball i els equips de protecció individual posats a la seva disposició.
L’ACCIDENT DE TREBALL

Es defineix accident de treball com “tota lesió corporal que un treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència de la feina que executa”. En concret, tindran la consideració d’accidents de treball, entre d’altres:

 1. Els que pateixi el treballador en anar o en tornar del lloc de treball (in itinere).
 2. Les lesions sofertes durant el temps i en el lloc de treball.
 3. Aquells soferts pel treballador/a en el trajecte que hagi de realitzar per al compliment de la feina, així com els soferts dins la seva jornada laboral.
 4. Els ocorreguts amb ocasió o per conseqüència de les tasques que, tot i ser diferents de les del seu grup professional, executi el treballador en compliment de les ordres de l’empresari o espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.
 5. Els esdevinguts en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan uns i altres tinguin connexió amb el treball.
 6. Les malalties que pateixi el treballador amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es provi que la causa exclusiva de la malaltia va ser per l’execució d’aquest, que no es trobin tipificades prèviament com a malalties professionals.
 7. Les malalties o defectes, patits amb anterioritat pel treballador, que s’agreugin a conseqüència de la lesió pròpia de l’accident.


Tal com estableix el RD 6/2020, de 10 de març, a fi i efecte de protegir la salut pública, es consideren, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat per la COVID-19.

IMPORTANT: En cas d’accident poden contactar amb el seu tècnic assignat. PERADEJORDI, a més, disposa d’un número d’incidència en cas d’accident al qual trucar: 93 755 11 81.

 

Hossam Er Rahmouni

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos de PERADEJORDI

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible