Risc elèctric: formació i capacitació dels treballadors

Assetjament moral
Inspecció de Treball obliga a avaluar els Riscos Psicosocials
22 març, 2018
Als treballadors autònoms els hi és d’aplicació la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?
11 abril, 2018
Assetjament moral
Inspecció de Treball obliga a avaluar els Riscos Psicosocials
22 març, 2018
Als treballadors autònoms els hi és d’aplicació la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?
11 abril, 2018

Risc elèctric: formació i capacitació dels treballadors

L’article 19 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, referent a la formació dels treballadors, disposa que l’empresari garantirà que cada treballador rebi formació en matèria preventiva en el moment de la seva contractació, quan es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

En el cas del risc elèctric, aquesta formació i informació no solament recau en els treballadors que realitzen operacions en les instal·lacions elèctriques, sinó a tots aquells treballadors que, per la seva proximitat física a les instal·lacions en tensió o per treballar en emplaçament amb risc d’incendi o d’explosió (sobretot quan existeixi la possibilitat d’acumulació d’electricitat estàtica), poden ser exposats als riscos que genera l’electricitat.

Per establir la formació adequada a cada treballador, es pot fer una distinció entre tres figures diferents de treballadors:

Treballadors usuaris d’equips i/o instal·lacions elèctriques:

La formació i informació ha de ser de nivell bàsic, el més senzill i breu possible, expressada en termes de fàcil assimilació. Tot en funció de l’experiència i formació dels treballadors implicats.

En raó de l’activitat que desenvolupi el treballador, és convenient que s’iniciï en els riscos que es poden presentar amb major freqüència. Aquesta formació es pot completar amb indicacions precises sobre les pràctiques concretes que han d’evitar-se o aplicar-se, tal com per exemple:

 • No manipuli instal·lacions sense estar format i autoritzat
 • No efectuï reparacions improvisades o provisionals
 • No manipuli en l’interior dels equips ni els desmunti
 • No treballi amb equips o instal·lacions que presentin defectes en cables o endolls
 • No desendolli els equips tirant dels cables, tiri sempre de la clavilla
 • Eviti cables pel terra que podrien ser colpejats o deteriorats
 • No sobrecarregui els endolls utilitzant lladres o regletes de forma abusiva
 • Allunyi els materials inflamables de la proximitat d’equips elèctrics
 • No manipuli equips elèctrics amb les mans humides
 • No utilitzi aigua ni productes humits en la proximitat d’instal·lacions elèctriques, ni per netejar cap aparell que funcioni amb electricitat, si no té la certesa de que està totalment desconnectat.

Treballadors l’activitat dels quals, no elèctrica, es desenvolupa en proximitat d’instal·lacions elèctriques amb parts accessibles en tensió:

A més de la formació i informació de tipus general indicades en l’apartat anterior, ajustades a les característiques del treball concret que desenvolupin, els treballadors han de ser formats sobre les mesures de prevenció que s’han adoptar per no envair la zona de perill, sobre les proteccions col·lectives i els equips de protecció individual (EPI) que en el seu cas, han d’utilitzar-se.

Respecte als EPI, el treballador tindrà la informació o la formació suficient per conèixer les característiques que un determinat EPI presenta, amb la finalitat de que no es vegin exposats a situacions davant les quals l’EPI no presenti garanties.

Treballadors, les comeses dels quals sigui instal·lar, reparar o mantenir instal·lacions elèctriques:

Per a aquests treballadors, a més de la formació assenyalada en els dos apartats anteriors, haurà de ser molt més àmplia i, a la vegada, molt específica per a cada tipus concret de treball que hagi de realitzar-se.

El Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric, estableix tres tipus de treballadors definits en funció de la formació/qualificació que han de posseir: “treballador autoritzat”, “treballador qualificat” i “cap de treball”.

TREBALLADOR AUTORITZAT

El Reial Decret 614/2002, defineix Treballador Autoritzat com el “treballador que ha estat autoritzat per l’empresari per a realitzar determinats treballs amb risc elèctric, en base a la seva capacitat per fer-lo de forma correcta, segons els  procediments establerts en el Reial Decret”.

Per tant, tot treball en una instal·lació, o en la seva proximitat, que comporti un risc elèctric ha de ser realitzat per un “treballador autoritzat” (sense prejudici de que, segons els tipus de treball, el treballador hagi de ser, a més, un “treballador qualificat”). D’aquesta regla solament s’exceptuen els treballs en proximitat d’instal·lacions de baixa tensió, sempre que hagin estat adequadament preparats.

Un “treballador autoritzat” no solament és un treballador que ha rebut la formació i informació a la que fan referència els articles 18 i 189 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, sinó que, a més, ha d’estar específicament autoritzat per l’empresari per a realitzar el tipus de treball amb risc elèctric de que es tracti, en base a la seva capacitat de realitzar-lo de manera correcta. Per això, la capacitat és una condició necessària però no suficient per a ser “treballador autoritzat”.

La formació teòrica i pràctica requerida per a un “treballador autoritzat”, haurà de capacitar-lo per a realitzar de forma correcta els treballs, dins del següent repertori:

 1. Les operacions i maniobres necessàries per deixar sense tensió les instal·lacions de baixa tensió, conforme als procediments establerts en l’Annex II del Reial Decret 614/2001.
 2. La reposició de fusibles en instal·lacions de baixa tensió, en les condicions assenyalades en la lletra C) de l’Annex III del Reial Decret 614/2001.
 3. Les maniobres en alta i baixa tensió, d’acord amb allò establert en l’Annex IV del Reial Decret 614/2001.
 4. Les mesures, assaigs i verificacions en instal·lacions de baixa tensió, d’acord amb els procediments establerts en el citat Annex IV.
 5. Els treballs de proximitat d’elements en tensió (en baixa i alta tensió), d’acord amb allò establert en l’Annex V del Reial Decret 614/2001.
 6. La determinació de la viabilitat de realitzar treballs en proximitat d’elements en tensió en baixa tensió, segons allò establert en el citat Annex V.
 7. La vigilància del compliment de les mesures de seguretat en els treballs en proximitat, d’acord amb allò establert en el citat Annex V.
 8. Els treballs en instal·lacions elèctriques en emplaçaments amb risc d’incendi, d’acord amb allò contemplat en l’Annex VI del Reial Decret 614/2001.

TREBALLADOR QUALIFICAT

El Reial Decret 614/2001, defineix Treballador Qualificat com el treballador “que posseeix coneixements especialitzats en matèria d’instal·lacions elèctriques, degut a la seva formació acreditada, professional o universitària, o a la seva experiència certificada de dos o més anys”.

Un “treballador qualificat” ha de ser sempre un “treballador autoritzat”. Això significa que un treballador no pugui realitzar un treball amb risc elèctric, encara que tingui coneixement o formació en matèria d’instal·lacions elèctriques, si no ha estat prèviament autoritzat per això per l’empresari.

En quan a l’experiència certificada, ha de ser l’empresa o empreses en les que el treballador ha desenvolupat els treballs amb instal·lacions elèctriques les que emetin els certificats corresponents. En el certificat hauria d’indicar-se el tipus concret d’instal·lació o instal·lacions en les que el treballador desenvolupava les seves activitats, ja que l’experiència que qualifica a un treballador per realitzar un treball amb risc elèctric no pot ser una experiència general, sinó centrada en el tipus d’instal·lació en que s’ha de realitzar el treball.

En la realització de treballs en tensió en alta tensió, l’empresari ha d’autoritzar per escrit als seus treballadors qualificat per el tipus de treball a desenvolupar, desprès de comprovar la seva capacitat per fer-ho correctament, d’acord al procediment establert. Això no serà necessari en treballs de reposició de fusibles quan la maniobra del dispositiu porta fusible es realitzi a distància, utilitzant perxes que garanteixin un adequat nivell d’aïllament i es prenguin mesures de protecció davant dels efectes d’un possible curtcircuit o contacte elèctric directe.

L’autorització haurà de renovar-se, després d’una nova comprovació de la capacitat del treballador per seguir correctament el procediment de treball establert, quan aquest canviï significativament, o quan el treballador hagi deixat de realitzar el tipus de treball en qüestió durant un període de temps superior a un any.

L’autorització haurà de retirar-se quan s’observi que el treballador incompleix les normes de seguretat, o quan la vigilància de la salut posi de manifest que l’estat o la situació transitòria del treballador no s’adeqüen a les exigències psicofísiques requerides pel tipus de treball a desenvolupar.

Així mateix, l’empresari haurà de certificar que cada un dels treballadors ha realitzat l’entrenament requerit i ha superat satisfactòriament les corresponent proves teòriques i pràctiques.

Tant les autoritzacions com les certificacions, hauran d’estar registrades en un arxiu destinat a facilitar el seu control.

CAP DE TREBALL

El Reial Decret 614/2001, defineix el Cap de Treball com “la persona designada per l’empresari per assumir la responsabilitat efectiva dels treballs”.

La figura del “cap de treball” solament apareix en l’apartat 1 de l’Annex III.B, relatiu als treballs en tensió en alta tensió, en el que s’estableix que “El treball es realitzarà sota la direcció i vigilància d’un cap de treball, que serà el treballador qualificat que assumeixi la responsabilitat directa del mateix”.

Quan el responsable de la instal·lació sol·liciti a un “cap de treball” l’execució d’un treball en tensió, hauria de proporcionar-li un “procediment d’execució” juntament amb l’autorització de treball en tensió en la que s’especificarà el lloc de treball, les dates de la seva realització i el règim especial en que funcionarà la instal·lació durant els treballs.

En el procediment d’execució ha d’especificar-se, almenys, el següent: les mesures de seguretat que han d’adoptar-se, el material i els mitjans de protecció que han de ser utilitzats i les circumstàncies que poden requerir la interrupció del treball. El procediment ha de descriure les successives etapes del treball i detallar, en cada una d’elles, les diferents operacions elementals que s’hagin de realitzar i la manera d’executar-les de forma segura.

 

Nuria Serra Fabra, Enginyera i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos de Peradejordi

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible