Prevenció de riscos laborals en treballs en alçada

Sobrepès i obesitat associat a risc cardiovascular
9 març, 2024
Tabaquisme
7 maig, 2024
Sobrepès i obesitat associat a risc cardiovascular
9 març, 2024
Tabaquisme
7 maig, 2024

Prevenció de riscos laborals en treballs en alçada

Els treballs en alçada presenten desafiaments considerables en termes de seguretat laboral, i l’ús adequat d’equips de treball com escales, bastides i plataformes elevadores és fonamental per mitigar els riscos associats.

En aquest article explicarem els riscos principals en treballs en alçada i les mesures preventives clau per a un treball més segur per a les persones que operen en aquestes condicions, centrant-nos específicament en l’ús segur d’aquests equips.

Riscos comuns en treballs en alçada
 • Caigudes des d’alçada: Representen la principal causa de lesions en treballs en alçada. Tant l’ús inadequat com la sentència dels equips poden resultar en caigudes greus o fins i tot mortals.
 • Impacte d’objectes: La caiguda d’eines o objectes des d’altures elevades pot causar lesions greus als treballadors o altres persones que es trobin a l’àrea circumdant.
 • Condicions ambientals: El vent, la pluja, la neu o altres condicions climàtiques adverses poden augmentar el risc d’accidents en feines en alçada.
 • Fatiga i estrès: La fatiga i estrès poden disminuir l’atenció i la capacitat de resposta dels treballadors, augmentant així la probabilitat de cometre errors que podrien resultar en accidents.
Selecció i ús adequat d’equips

És important seleccionar correctament l’equip de treball adequat a cada situació, amb una formació prèvia abans de l’inici dels treballs per utilitzar-los correctament.

Els 3 que se citen a continuació, són equips dissenyats específicament per treballar en alçades:

 • Escales: Utilitzar escales adequades per a la tasca específica, assegurant-se que estiguin en bones condicions i que es col·loquin sobre superfícies estables. Evitar sobrecarregar-les i mai usar-les com a bastides improvisades.
 • Bastides: Inspeccionar les bastides abans del seu ús per detectar possibles danys o defectes. Assegureu-vos que estiguin correctament muntats, anivellats i assegurats. Fer ús de baranes i xarxes de protecció segons calgui.
 • Plataformes elevadores: Capacitar els operadors en l’ús segur de les plataformes elevadores i assegurar-se que estiguin degudament mantingudes i certificades. Utilitzar arnès i seguir les instruccions del fabricant en tot moment.
Mesures preventives

També és important, a banda d’una correcta selecció i ús d’equip correcte, comptar amb una sèrie de mesures preventives, per evitar que les tasques que es desenvolupen en altures arribin a causar un accident.

Una formació i informació adequada o l’ús adequat d’EPI, com expliquem a continuació, poden ser uns dels millors exemples de mesures preventives per a l’empresa:

 • Formació i informació: Proporcionar formació adequada a tots els treballadors que utilitzin equips de treball en alçada, incloent-hi el maneig segur d’escales, bastides i plataformes elevadores. Així com informar tots els treballadors dels riscos associats a la seva feina, per a més informació sobre aquests riscos i com treballar de manera més segura, disminuint al màxim que es pugui els perills associats.
 • Inspecció i manteniment regular: Realitzar inspeccions regulars dels equips per detectar possibles problemes i realitzar el manteniment necessari. Això inclou verificar la integritat estructural, els sistemes de subjecció i els components mòbils.
 • Planificació i avaluació de riscos: Abans d’iniciar qualsevol treball en alçada, fer una avaluació de riscos per identificar perills potencials i desenvolupar un pla de treball segur que inclogui l’ús adequat d’equips.
 • Ús d’equips de protecció individual (EPI): A més dels equips de treball específics, els treballadors han d’utilitzar EPI adequats, com cascos, arnesos de seguretat, guants i calçat antilliscant.
 • Comunicació i supervisió : Fomentar una comunicació oberta entre els treballadors i supervisors per informar sobre possibles riscos i rebre orientació sobre les millors pràctiques de seguretat. Supervisar regularment les operacions per garantir el compliment dels procediments de seguretat.

En adoptar aquestes mesures preventives i promoure una cultura de seguretat a l’empresa, és possible reduir significativament el risc d’accidents i lesions greus en feines en alçada.

La seguretat ha de ser una prioritat en totes les activitats laborals i l’ús adequat d’equips de treball exerceix un paper crucial en la protecció de la vida i la salut dels treballadors.

Crèdits de les imatges: Imatge de pvproductionsImatge de pvproductions a Freepik

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible